Opublikowano przez admin

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, udzielając porad prawnych

, sporządzając projekty umów, negocjując wszelkie umowy cywilnoprawne (np. sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło) i składając pozwy, wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego oraz inne pisma procesowe.


Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami o:

  • – zapłatę w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, upominawczym oraz uproszczonym,
  • – dochodzenie roszczeń wynikających z umów, a także odszkodowań i kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • – zapłatę zaległych płatności wynikających z umów najmu, dzierżawy i innych,
  • – wykonanie umowy przedwstępnej i zwrot zadatku wynikający z niezawarcia umowy przyrzeczonej,
  • – roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnego świadczenia,
  • – eksmisję,
  • – ustanowienie służebności drogowych i przesyłowych,
  • – naruszenie posiadania, ochronę własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
  • – ochronę dóbr osobistych.