Opublikowano przez admin

Prawo karne / Prawo karne skarbowe

Prawo karne / Prawo karne skarbowe

Kancelaria świadczy profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach postępowania.
W postępowaniu przygotowawczym poprzez:

  • – udział w przesłuchaniach oraz innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania,
  • – udział w posiedzeniach aresztowych,
  • – udział w posiedzeniach dotyczących środków zapobiegawczych,
  • – sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków dowodowych, wniosków i zażaleń dotyczących stosowanych środków zapobiegawczych i innych,

W postępowaniu sądowym, w tym postępowaniu apelacyjnym, postępowaniu kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu,

W postępowaniu wykonawczym m. in. w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności,

Kancelaria reprezentuje również oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym sporządza prywatne akty oskarżenia.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną pokrzywdzonym, poczynając od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentację pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego aż do wydania prawomocnego orzeczenia. Zakres pomocy obejmuje m. in.:

  • – sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • – sporządzanie pozwów cywilnych,
  • – składanie wniosków dowodowych,
  • – sporządzanie środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.